Bio-City

DLACZEGO
MIASTO?

Powierzchnia miast to mniej niż 1% obszaru ziemi, jednak ilość gazów cieplarnianych przez nie emitowanych sięga aż 75% w skali ogólnej. Rozmiar problemu dodatkowo uwydatnia fakt, iż w miastach żyje 50% populacji ludzi, co sprawia, że kwestia ingerencji w obecną strukturę, jak i organizację miasta wydaje się być nadrzędną wartością. Większość zanieczyszczeń wywołanych jest działalnością gospodarczą, które w znacznym stopniu modyfikują klimat miasta, wpływając jednocześnie negatywnie na stan środowiska naturalnego i zdrowie człowieka. Duża koncentracja różnego rodzaju zakładów przemysłowych i źródeł energii oraz wzmożony ruch samochodowy w miastach odgrywają poważną rolę w dostarczaniu i gromadzeniu się w powietrzu atmosferycznym dużych ilości szkodliwych substancji. Charakterystycznymi dla miasta skutkami zanieczyszczenia powietrza jest występowanie smogu (dwutlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, metale ciężkie) oraz osadzanie się znacznych ilości pyłów i sadzy. Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie poprzez proces oddychania. Miasto ze względu na swoją strukturę jest skupiskiem ludzkim generującym nie tylko problemy dotyczące środowiska ale również komfortu życia, takie jak hałas, czy kwestie społeczne.

 

OGÓLNY
ZARYS IDEI

Nowela Josepha Jacobsa „Jack and the beanstalk” stała się wyznacznikiem dla idei projektu – roślina oplatająca budynki. Ogromna fasola, sięgająca nieba, opisana w opowiadaniu dała Jackowi i jego matce nadzieję na lepsze jutro. Podobnie w prezentowanym projekcie – rewitalizacja miasta ma na celu zapewnienie lepszego życia mieszkańcom, jak również zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz promocję zdrowego życia.
Szarość współczesnego miasta jest niewątpliwie tym, co przytłacza jego mieszkańców i jest jedną z przyczyn odbijających się na komforcie życia. Zieleń jest tym, czego dzisiejszej metropolii najbardziej brakuje. Zaniedbane przedmieścia i dzielnice miast potrzebują rewitalizacji.
Przedstawione rozwiązanie zakłada nie tylko poprawę aspektów życia poprzez polepszenie estetyki (zieleń, design, ogród w mieście), ale również przez zdrowe otoczenie (fotosynteza, ochrona przed czynnikami atmosferycznymi).
Zrównoważone miasto (sustainable city), to miasto, w którym na pierwszym miejscu jest poprawa jakości życia (aspekt społeczny, ekonomiczny i ekologiczny). Pożądany efekt może być jednak osiągnięty tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich mieszkańców i postępowaniu według określonych reguł (domowy recykling, oszczędność energii, itd.). Zaproponowane w projekcie rozwiązania przedstawione były jedynie z myślą o wskazaniu kierunku w którym należy podążyć aby postępująca poprawa środowiska naturalnego stała się faktem.

INNOWACYJNOŚĆ

 • Powyższa problematyka ekologiczna oraz „nieograniczona” fantazja, jak w dziecięcych bajkach, poprowadziła w kierunku stworzenia idealnego połączenia, możliwości przyrody i nowoczesnych technologii. Powstała w ten sposób roślina, która przy niewielkiej ingerencji człowieka oraz dodatku technologicznych elegantów, tworzy idealną całość, żyjącą w mieście jak i z miastem w symbiozie.

 • - Projektowane pnącze posiada wszystkie cechy rośliny (rozrastanie się, sezonowość, itd.), natomiast szybki wzrost samonośnego pnącza, wynika z jego genetycznej modyfikacji, natomiast swoimi cechami i wyglądem przypomina ono winorośle.
  – Wykorzystanie różnicy ciśnień (powietrze przyspiesza dzięki strefom niskiego i wysokiego ciśnienia), spowodowanej wędrowaniem powietrza pomiędzy budynkami sprawia iż wiatraki umieszczone w tej przestrzeni mają większą efektywność pracy.
  – Rosnąca roślina tworzy naturalny parasol ochronny przed czynnikami atmosferycznymi mającymi w pływ zarówno na ludzi, jak i budynki, zapewnia ona ochronę przed słońcem, deszczem, śniegiem, wiatrem itp.
  – Dzięki zjawisku fotosyntezy następuje poprawa jakości powietrza w mieście (zamiana CO2 na 02)

 • - Roślina została uzupełniona o dodatkowe elementy, wykonane w nowoczesnych technologiach, tworzące odnawialną energię elektryczną. Turbinę wiatrową w formie pąka kwiatowego oraz panel z włóknami fotowoltaicznymi w formie liści
  – Latarnie ledowe w formie liści wykorzystujące wygenerowany prąd do oświetlania ulic
  – Wykorzystanie wygenerowanej energii do napędzania transportu publicznego i prywatnego, oraz do zasilania instalacji grzewczej i chłodniczej budynków użyteczności publicznej

 
 
 
 

TECHNOLOGIA

Wszystkie elementy technologiczne (wiatrak, panel słoneczny, lampa LED) przedstawione w projekcie są integralną częścią całości i tak też należy je rozpatrywać. Połączone są one z częścią nośną za pomocą elastycznych łączników oplecionych wokół łodyg. Przesył danych i energii odbywa się za pomocą technologii bezprzewodowych.
Zarówno wiatraki, jak i elementy solarne zbudowane są z lekkich stopów aluminium, tak aby nie obciążały nadmiernie konstrukcji nośnej – rośliny. Ich uniwersalna struktura pozwala na efektywną pracę w każdych warunkach pogodowych (niekorzystny wiatr, zacienienie).

PODSUMOWANIE

Działania, które należy podjąć by przeciwdziałać zanieczyszczeniom środowiska naturalnego, to m.in. szeroko pojęty recykling, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, pyłów do atmosfery, ograniczenie wydobycia paliw kopalnych i stopniowe zastąpienie ich odnawialnymi źródłami energii (elektrownie słoneczne, elektrownie wiatrowe, itp.) oraz produkcja towarów nadających się do powtórnego użytku.
Ograniczenie emisji CO2 do atmosfery to także rozwiązania urbanistyczne zmierzające do zapewnienia płynności ruchu samochodowego w miastach, a także jego ograniczenie poprzez zachętę do korzystania ze środków komunikacji miejskiej, lub ekologicznych pojazdów miejskich. Nie bez znaczenia jest też promowanie ruchu rowerowego poprzez budowę ścieżek rowerowych (niezbędne zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza).
Wielostronne i różnorodne działania służą jednemu celowi – ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co warunkuje normalną egzystencję człowieka na Ziemi oraz przywróci równowagę w przyrodzie.